asdfsad

มะเขือม่วงยาว

มะเขือ

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อผลประมาณ 100-140

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

55-60

วัน

ขนาด

ขนาดของผล 3.5 x 23-28

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะผลยาวสีม่วง โตดีแข็งแรง เนื้อในนุ่ม กินดิบมีรสขมเล็กน้อย เมื่อสุกจะมีรสหวาน

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : มะเขือม่วงยาว
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%