asdfsad

มะเขือม่วงสั้น

มะเขือ

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อผลโดยประมาณ 80-90

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

53-55

วัน

ขนาด

ขนาดของผลยาวประมาณ 10-12

เซนติเมตร

จุดเด่น

โตดีแข็งแรง เนื้อในนุ่ม กินดิบมีรสขมเล็กน้อย

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : มะเขือม่วงสั้น
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%