asdfsad

มะเขือเทศ(ลูกใหญ่)

มะเขือเทศ

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อผล 100-140

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

65

วัน

ขนาด

ขนาดผล 6-7 x 4

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะมะเขือเทศลูกใหญ่เป็นพันกึ่งพุ่ม ผลสุกมีสีแดง รสชาติดีหวานอมเปรี้ยว 

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : มะเขือเทศ
ชื่อพันธุ์ : พันธุ์ลูกใหญ่

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%