asdfsad

มะเขือเทศ (ซาบี้)

F1 HYBRID

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 12-15

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

80-90

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ทนโรคและผลดก เนื้อแน่น

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : มะเขือเทศ
ชื่อพันธุ์ : ซาบี้

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 95%