asdfsad

มะเขือเปราะ(คางกบ)

มะเขือ

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 35-55

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

40-50

วัน

ขนาด

ขนาดผลโดยประมาณ 5 x 4.5

เซนติเมตร

จุดเด่น

ผลมีลักษณะเป็นสีขาวอมเขียว เนื้อในผลเป็นสีขาว มีรสขื่น และกรอบ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : มะเขือเปราะ
ชื่อพันธุ์ : คางกบ

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%