asdfsad

มะเขือเปราะ(หยดน้ำ)

มะเขือ

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 40-60

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

40-50

วัน

ขนาด

ขนาดของผลโดยประมาณ 5 x 6

เซนติเมตร

จุดเด่น

ผลมีลักษณะเป็นสีขาวอมเขียว เนื้อในผลเป็นสีขาว มีรสขื่น

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : มะเขือเปราะ
ชื่อพันธุ์ : หยดน้ำ

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%