asdfsad

มะเขือเปราะ(เจ้าพระยา)

มะเขือ

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อผลโดยประมาณ 40-50

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

40-50

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลำต้นแข็งแรงสมบูรณ์ รสชาติกรอบหวานนิดๆ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : มะเขือเปราะ
ชื่อพันธุ์ : เจ้าพระยา

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%