asdfsad

มะเขือไข่เต่า

มะเขือ

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 15-17

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

40-45

วัน

ขนาด

ขนาดของผลโดยประมาณ 3 x 5

เซนติเมตร

จุดเด่น

ผลมีขนาดเล็ก สีขาว รสชาติกรอบหวานนิดๆ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : มะเขือไข่เต่า
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%