asdfsad

มันแกว

ผักทั่วไป

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อผลโดยประมาณ 250-400

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

150

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

เปลือกสีน้ำตาลอ่อน เนื้อในสีขาว รสชาติหวานกรอบ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : มันแกว
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%