asdfsad

หน่อไม้ฝรั่ง

ผักทั่วไป

น้ำหนัก

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

240-300

วัน

ขนาด

ความสูงโดยประมาณ 15

เซนติเมตร

จุดเด่น

มีลักษณะทรงกลม ยาวเป็นแท่ง สีเขียวอ่อน รสชาติหวานกรอบ มีกลิ่นเฉพาะตัว

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : หน่อไม้ฝรั่ง
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%