asdfsad

เมล่อน(ฮันนี่ฮันนี่)

F1 HYBRID

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 1,500-1,800

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

70-75

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

เนื้อหนานุ่ม รสชาติหวานกรอบ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : เมล่อน
ชื่อพันธุ์ : ฮันนี่ฮันนี่

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 95%