asdfsad

แครอท

ผักทั่วไป

น้ำหนัก

น้ำหนักผลโดยประมาณ 150-200

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

70-80

วัน

ขนาด

ลำต้นสูงประมาณ 100-200

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะลำต้นเป็นทรงพุ่ม ลักษณะของผล รูปรีปลายแหลมหรือรูปไข่

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : แครอท
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%