asdfsad

แตงกวา(เสมา)

F1 HYBRID

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 50-100

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

36-38

วัน

ขนาด

ขนาดของผล 3-3.5 x 10-12

เซนติเมตร

จุดเด่น

มีลักษณะทรงกระบอก ทนโรคและผลดก

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : แตงกวา
ชื่อพันธุ์ : เสมา

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 95%