asdfsad

แตงร้าน(แมกซิม)

F1 HYBRID

น้ำหนัก

น้ำหนักผลโดยประมาณ 230-260

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

36-38

วัน

ขนาด

ขนาดของผล 4.5-5.0 x 18-20

เซนติเมตร

จุดเด่น

ขึ้นได้ดีในพื้นที่ร้อนชื้น ทนโรคและผลดก มีสีเขียว

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : แตงร้าน
ชื่อพันธุ์ : แมกซิม

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 95%