asdfsad

แตงร้าน

แตงกวา/แตงร้าน

น้ำหนัก

น้ำหนักผลโดยประมาณ 180-210

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

38-40

วัน

ขนาด

ขนาดของผลยาวโดยประมาณ 22

เซนติเมตร

จุดเด่น

ให้ผลดก ปลูกง่าย

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : แตงร้าน
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%