asdfsad

แตงโม(ธันเดอร์บอล)

F1 HYBRID

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 10,000-15,000

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

80-85

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะทรงกระบอก ผลโต ทนโรค และผลดก รสชาติหวาน

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : แตงโม
ชื่อพันธุ์ : ธันเดอร์บอล

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 95%