asdfsad

แตงโม(รามาเกียรติ์)

F1 HYBRID

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลอยู่ที่ประมาณ 4,000-6,000

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

70-72

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะสีเขียวเข้ม แข็งแรง ผลใหญ่ ผลผลิตสูง

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : แตงโม
ชื่อพันธุ์ : รามาเกียรติ์

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 95%