asdfsad

แตงโม(ไทนี่บอย)

F1 HYBRID

น้ำหนัก

น้ำหนักผลโดยประมาณ 30-50

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

65-70

วัน

ขนาด

ขนาดผลโดยประมาณ 3-5 x 5-6

เซนติเมตร

จุดเด่น

ผลเป็นรูปไข่กลับหัว ผลแข็ง ขั้วผลเหนียว ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : แตงโม
ชื่อพันธุ์ : ไทนี่บอย

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 95%