asdfsad

แตงไทยสีทองกลม

แตงไทย

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อผลโดยประมาณ 2,000-3,000

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

60-65

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

รสชาติหวาน หอม

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : แตงไทยสีทองกลม
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%