asdfsad

แฟง(รุ่งอรุณ)

ตระกูลฟัก

น้ำหนัก

น้ำหนักผล 800-900

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

65-70

วัน

ขนาด

ผลขนาด 10 x 26-30

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะทรงกระบอก มีสีเขียวอ่อน รสชาติหวานกรอบ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : แฟง
ชื่อพันธุ์ : รุ่งอรุณ

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%