asdfsad

แฟง

ตระกูลฟัก

น้ำหนัก

น้ำหนักผล 800-1,200

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

60-75

วัน

ขนาด

ผลขนาด 7-8 x 21-27

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะทรงกระบอก มีสีเขียวอ่อน ข้างในสีขาวอมเขียว เนื้อแน่น รสชาติหวานกรอบ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : แฟง
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%