asdfsad

โตวเหมี่ยว

ผักทั่วไป

น้ำหนัก

-

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

5-6

วัน

ขนาด

ความสูงประมาณ 5-6

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะเป็นต้นอ่อน มีสีเขียวก้านขาว

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : โตวเหมี่ยว
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%