asdfsad

โหระพา

สมุนไพรไทย

น้ำหนัก

-

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

35-40

วัน

ขนาด

ขนาดความสูงโดยประมาณ 20-60

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลำต้นขนาดเล็กมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมและเป็นพุ่ม ใบรียาวเป็นรูปไข่สีเขียว มีกลิ่นหอมทั้งต้น

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : โหระพา
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%