asdfsad

ไควาเระ

ผักทั่วไป

น้ำหนัก

-

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

5-7

วัน

ขนาด

ความสูงประมาณ 7-10

เซนติเมตร

จุดเด่น

มีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัว

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ไควาเระ
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%